“Sanh Ra Tay Trắng – Chết Về Tay Không”
Hai câu này người nào cũng biết mà ai cũng không làm được.Tại sao làm không được vậy? Mê hoặc điên đảo, quả thật là mê hoặc điên đảo, họ không hiểu được đây là chân tướng sự thật.Thật sự hiểu được sanh ra tay trắng chết về tay không người này liền giác ngộ ngay, tại sao vậy? Vốn dĩ tất cả các thứ này là giả đó mà.
Tiền tài của cải này, những sản nghiệp này bày ra trước mắt ta để ta xem chơi không phải để ta sở hữu, là để cho ta xem thôi. Ngay giai đoạn hiện tại này ta có quyền chi phối nó, quý vị nên hiểu rằng, ta có quyền chi phối, bạn hoàn toàn không có quyền nắm giữ, là bạn chắc chắn không nắm được, nhưng bạn có quyền chi phối. Chi phối đúng thì tích lủy công đức, chi phối không đúng thì tạo tác tội nghiệp, tội hay phước chỉ ở trong một niệm này.
phật giáo việt nam
Chi phối đúng là ta đem số của cải này làm lợi ích cho tất cả chúng sanh vậy là tích lủy công đức, không đúng là chiếm làm của riêng không chịu bỏ tí gì để làm lợi ích người khác, đây là tạo tác tội nghiệp.
Cho nên cái tiền của này từ xưa đến nay phải lưu thông, là nó bảo bạn phải lưu thông, giống như dòng nước vậy, nó phải lưu thông, không chảy hả? Không chảy thì biến thành nước chết rồi? Nước chết thì số tiền đó gọi là tiền sú uế, nước chết không chảy rồi thì nước đó sẽ thối thôi. Cho nên nhất định phải lưu thông, ở trước mắt chúng ta, chúng ta phải giúp nó lưu thông, để nó lưu thông thật thuận lợi, lợi ích tất cả chúng sanh như vậy là đúng!
(Trích từ bài giảng “Chuyển khổ đau thành an vui” do Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng)
Hoan nghênh phổ biến -công đức vô lượng.
A DI ĐÀ PHẬT…
Tiền Tài Của Cải Như Dòng Nước Vậy, Chúng Ta Phải Giúp Nó Lưu Thông
5 (100%) 10 votes

Comments are closed.

Langauge »