Ảnh Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Do Tôn Giả Phú Lâu Na Vẽ

phật thích ca năm 41 tuổi

Trên Giữa : THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Hai hàng chữ hai bên :
NHỨT THIẾT HỮU VI PHÁP, NHƯ MỘNG HUYỄN BÀO ẢNH
NHƯ LỘ DIỆC NHƯ ĐIỆN, ƯNG TÁC NHƯ THỊ QUÁN.

Dưới Giữa:   Bức ảnh tượng này là Đức Phật Thích Ca, năm Ngài 41 tuổi,
do Đệ Tử của Ngài là Tôn Giả Phú Lâu Na chính tay vẽ lấy. Nguyên Bản
của ảnh tượng này lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Anh Quốc và được xem
như là Quốc Bảo.

Ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni Năm 41 Tuổi
5 (100%) 1 vote

Write A Comment

Langauge »