Tag

Niem Nam Mô A Di Đà Phật

Browsing

Hãy luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Hai chữ “nam mô” có các nghĩa sau: Kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng. “A Di Đà Phật” là danh hiệu của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Trong đó, “a” là vô, không; “di đà” là lượng; “phật” có nghĩa là đấng giác ngộ.

Như vậy, câu “Nam mô A Di Đà Phật” có thể hiểu là “Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng” hoặc “Quay về nương tựa đấng giác ngộ vô lượng”.

Đức Phật A Di Đà từng phát nguyện rằng: “Khi tôi thành Phật, mười phương chúng sanh, nếu xưng danh hiệu tôi, đều sinh về nước của tôi, hóa sinh trong hoa sen, được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác”.

Nói về tác dụng khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hằng hà sa số, trong vài dòng ngắn ngủi làm sao khái quát hết những vi diệu của 6 chữ quý giá này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể khái quát bằng một số công hiệu điển hình sau:

Giải trừ khỏi phiền não, Thân thể nhẹ nhàng, tâm trí sáng suốt, Rèn tâm từ bi, Đản sanh về Cực Lạc thế giới

Có thể niệm Phật vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, có thể là buổi tối trước khi đi ngủ, có thể là đang lúc ốm đau bệnh tật, có thể là khi đang gặp phải những rắc rối trong công việc, có thể là đang chạy xe, có thể là đang học tập; có thể là đang muốn đánh nhau vì giận giữ,…

Chung quy lại, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể niệm Phật, chỉ cần thành tâm. Trong mọi hoàn cảnh, không gian và thời gian, chỉ cần nhắm mắt và thả lỏng, hít thở thật nhẹ nhàng, buông ra mọi phiền não, lắng tâm và niệm Phật.

Langauge »