NGHI THỨC

SÁM HỐI HỒNG DANH

Toàn thể đồng đứng thẳng, chấp tay, vị chủ lễ quỳ, cầm ba cây hương khấn nguyện

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi tam-bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

(1 tiếng chuông, đồng xá)

NGUYỆN SÁM

Tội từ tâm khởi, từ tâm sám

Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu
Tội hết tâm tịnh, thảy đều không

Như thế gọi là chơn sám-hối

Nam mô cầu sám hối bồ tát, ma ha tát

(chuông, đồng xá)

NGUYỆN CẦU

Hôm nay là ngày … Tháng … Năm … Đệ tử chúng con nguyện cầu ngôi tam-bảo thường trú trong mười phương, các đức phật, chư bồ-tát cùng hết thảy thánh hiền, chứng minh gia hộ; chúng con lâu đời nhiều kiếp, vì sự mê lầm, gây nhiều tội ác. Giờ đây một dạ chí thành câù xin sám-hối. Nguyện nhờ oai đức tam-tôn, chúng con tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, cùng chúng sanh trong pháp giới tăng tiến bồ-đề, trang nghiêm phước huệ, đồng chứng vô thượng chánh đẳng, chánh giác.

(1 tiếng chuông, đồng xá. Vị chủ lễ đứng dậy cắm hương lên lư, rồi toàn thể chấp tay đồng xướng)

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đàu xin thệ nguyện quy y

(1 tiếng chuông đồng xá)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật, Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ Tát, Đại-Thế-Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

(Đứng dậy, vô chuông mõ và đồng tụng)

CÚNG HƯƠNG

Hương thơm vừa thắp trên đài

Xông lên chư Phật, trong ngoài đều nghe

Mây lành mỗi chốn được che

Chúng con ngưỡng vọng ngồi xe Nhất Thừa
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)

ĐẠI BI CHÚ

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thước bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe biết chuyên trì tụng

Nguyện rõ chơn như pháp đứng đầu

SÁM HỐI HỒNG DANH

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Chúng con thành tâm cung kính lạy (1 lạy)

Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (2 lạy)

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (3 lạy)

Con nay pháp tâm không vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị Bồ tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng Vô-Thượng, Chánh-Đẳng, Chánh-Giác (4 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật (5 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (6 lạy)

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (7 lạy)

Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (8 lạy)

(từ đây mỗi câu 1 lạy)

Chí tâm sám hối:

 1. Nam Mô Phổ Quang Phật (9 lạy)
 2. Nam Mô Phổ Minh Phật (10 lạy
 3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật (11 lạy)
 4. Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật (12 lạy)
 5. Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật (13 lạy)
 6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật (14 lạy)
 7. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật (15 lạy)
 8. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật (16 lạy)
 9. Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật (17 lạy)
 10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật (18 lạy)
 11. Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật (19 lạy)
 12. Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật (20 lạy)
 13. Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dỏng Mãnh Phật (21 lạy)
 14. Nam Mô Đại Bi Quang Phật (22 lạy)
 15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật (23 lạy)
 16. Nam Mô Từ Tạng Phật (24 lạy)
 17. Nam Mô Chiên Đàng Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật (25 lạy)
 18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật (26 lạy)
 19. Nam Mô Thiện Ý Phật (27 lạy)
 20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật (28 lạy)
 21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật (29 lạy)
 22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật (30 lạy)
 23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật (31 lạy)
 24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật (32 lạy)
 25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật  (33 lạy)
 26. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật (34 lạy)
 27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật (35 lạy)
 28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật (36 lạy)
 29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật (37 lạy)
 30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật (38 lạy)
 31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật (39 lạy)
 32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật (40 lạy)
 33. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật (41 lạy)
 34. Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật (42 lạy)
 35. Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật (43 lạy)
 36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật (44 lạy)
 37. Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật (45 lạy)
 38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật (46 lạy)
 39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật (47 lạy)
 40. Nam Mô Quan Thế Đăng Phật (48 lạy)
 41. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật  (49 lạy)
 42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật (50 lạy)
 43. Nam Mô Tu Di Quang Phật (51 lạy)
 44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật (52 lạy)
 45. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật (53 lạy)
 46. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật (54 lạy)
 47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật (55 lạy)
 48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật (56 lạy)
 49. Nam Mô Tài Quang Phật (57 lạy)
 50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật (58 lạy)
 51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật (59 lạy)
 52. Nam Mô Đại Thông Quang Phật (60 lạy)
 53. Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật (61 lạy)
 54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (62 lạy)
 55. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật (63 lạy)
 56. Nam Mô Bảo Quang Phật (64 lạy)
 57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật (65 lạy)
 58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật (66 lạy)
 59. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật (67 lạy)
 60. Nam Mô Bảo Hoa Phật (68 lạy)
 61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật (69 lạy)
 62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật (70 lạy)
 63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật (71 lạy)
 64. Nam Mô Vô Cấu Phật (72 lạy)
 65. Nam Mô Ly Cấu Phật (73 lạy)
 66. Nam Mô Dõng Thí Phật (74 lạy)
 67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật (75 lạy)
 68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật (76 lạy)
 69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật (77 lạy)
 70. Nam Mô Thủy Thiên Phật (78 lạy)
 71. Nam Mô Kiên Đức Phật (79 lạy)
 72. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật (80 lạy)
 73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật (81 lạy)
 74. Nam Mô Quang Đức Phật (82 lạy)
 75. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật (83 lạy)
 76. Nam Mô Na La Diên Phật (84 lạy)
 77. Nam Mô Công Đức Hoa Phật (85 lạy)
 78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật (86 lạy)
 79. Nam Mô Tài Công Đức Phật (87 lạy)
 80. Nam Mô Đức Niệm Phật (88 lạy)
 81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật (89 lạy)
 82. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật (90 lạy)
 83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật (91 lạy)
 84. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật (92 lạy)
 85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật (93 lạy)
 86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật (94 lạy)
 87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật (95 lạy)
 88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật (96 lạy)

(đồng xướng, đồng lạy)

 1. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật (97 lạy)

(đồng tụng)

Như vậy, tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian. Các đức Thế Tôn thường trú trong đời này. Các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con, hoặc đời này hay đời trước của chúng con, sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Đối với của chùa tháp, của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ. Về tội ngủ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo. Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc bảo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm: hoặc có che dấu, hoặc không che dấu, phải đọa vào địa ngục, quỉ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chổ vậy, tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian. Các đức Thế Tôn thường trú trong đời này. Các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con, hoặc đời này hay đời trước của chúng con, sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Đối với của chùa tháp, của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ. Về tội ngủ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo. Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc bảo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm: hoặc có che dấu, hoặc không che dấu, phải đọa vào địa ngục, quỉ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chổ như thế, những tội chướng chúng con đã làm, hôm nay đều thành tâm cúi xin sám hối. (98 lạy)

Giờ đây, các đức Phật Thế Tôn, chứng biết cho chúng con, thương nghĩ đến chúng con. Trước chư Phật, Bồ tát, chúng con phải bộc bạch như vầy: hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ được giới thanh tịnh, nhẫn đến thí một vóc cơm cho các loài súc sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đã có, thành tựu chúng sanh, căn lành đã có, tu hạnh Bồ-đề, căn lành đã có, và trí Vô-thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại, so sánh trù tính, thảy đều hồi hướng cho quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như các đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng, chúng con cũng xin hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật, nguyện thành trí Vô Thượng. Chư phật trong ba đời, rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. (99 lạy)

 1. Mười phương thế giới có không

Ba đời vạn loại cầu mong đại hùng

Con nay ba nghiệp viên dung

Lễ khắp tất cả không trung một lòng.

 1. Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông

Khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai

Mỗi thân hiện khắp trần ai

Mỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (100 lạy)

 1. Ở trong cõi phật hằng sa

Đại hội Bồ tát một nhà độ sanh

Vô tận pháp giới tinh anh

Tinh sâu Phật Pháp thanh danh xuất trần.

 1. Mỗi người tiếng giọng có phần

Phát ra thánh thót tâm thần sáng trưng

Tương lai mỗi kiếp tôn xưng

Khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu (101 lạy)

 1. Tràng hoa tươi tốt muôn màu

Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bay

Trang nghiêm thành kính xưa nay

Con đem dâng cúng đức thầy Như Lai.

 1. Hương y có một không hai

Đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi

Cao như quả núi tu di

Thành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn.

 1. Con nay mở rộng tâm hồn

Tin sâu Phập Pháp trường tồn từ lâu

Phổ Hiền nguyện lực rất sâu

Cúng dường cùng khắp nhiệm mầu Như Lai (102 lạy)

 1. Xưa con tạo các nghiệp sai

       Đều do ba độc họa tai nối liền

Từ thân miệng ý triền miên

Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ (103 lạy)

 1. Mười phương các loại đồng cư

Hữu học, vô học tâm tư nhị thừa

Như Lai, Bồ Tát xa xưa

Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin (104 lạy)

 1. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin

Bồ đề thành tựu, đức tin bắt đầu

Chúng con kính thỉnh nguyện cầu

Chuyển xe diệu pháp, đạo mầu đã ban (105 lạy)

 1. Chư Phật muốn nhập Niết-Bàn

Con xin kính thỉnh vì hàng phàm ngu

Cữu trụ giáo hóa công phu

Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần (106 lạy)

 1. Cúng dường lễ tán ba phần

Thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời

Tùy hỷ sám hối khắp nơi

Chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu (107 lạy)

 1. Xin đem công đức nhiệm mầu

Hướng về thượng giới minh châu hiện bày

Tánh tướng Tam Bảo từ rày

Dung thông hai đế chờ ngày thành công.

 1. Phước đức như nước biển đông

 Con nay hồi hướng một lòng thanh cao

Thân khẩu ý nghiệp lao chao

Dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy.

 1. Tất cả hoặc chướng từ nay

Xin đều tiêu diệt, xin thay phép mầu

Mỗi niệm trí tuệ làm đầu

Chúng sanh độ hết không cầu trả ơn.

16.Hư không thế giới có sờn

Nghiệp và phiền não đều hườn hư không

Bổn pháp như thế dung thông

Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như (108 lạy)

Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

(tiếp tụng)

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca

Phật A Di Đà

Thập phương chư Phật

Vô lượng Phật Pháp

Cùng Thánh Hiền Tăng

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trông ơn Phật

Từ bi gia hộ

Thân không tật bịnh

Tâm không phiền não

Hằng ngày an vui tu tập

Phép Phật nhiệm mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí huệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sanh

Đồng thành Phật đạo (đồng xá)

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra

Đệ tử thảy đều xin sám hố
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

Này ông Xá-Lợi-Tử! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế

Này ông Xá-Lợi-Tử! Tướng Không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không dơ không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong chân không, không có Sắc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có cái hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí cũng không chấp chứng đắc. Vì không chấp chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa, tâm không nhăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, cứu cánh Niết–Bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa, đạt đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.

Cho nên biết         Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ ách, chân thực không sai.

Vì vậy nói ra bài chú Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa. Liền nói bài chú: “Yết-đế, yết đế. Ba-la yết đế. Ba-la-tăng yết đế. Bồ-đề Sa-bà-ha”.

 (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Công đức sám hối khó nghĩ lường

Vô biên thắng phước đặng tỏ tường

Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới

Mau về cõi Phật thẳng một đường

Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ

Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm độ

Các vị Bồ tát nhiều vô số

Đại trí bờ kia, chư Thiên hộ
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

Nguyện đặng trí tuệ thường tướng hảo

Nguyện bao tội chướng được sám trừ

Kiếp kiếp thường theo ngôi Tam Bảo

PHỤC NGUYỆN

Chư Phật chứng minh

Vạn linh gia hộ

Hiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối Hồng Danh để tiêu trừ các tội lỗi: hoặc tiền khiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thân, hoặc phạm giới cấm các điều, sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quấy, gây các tội lỗi.

Ngưỡng mong oai thần chư Phật, từ lực Bồ tát, minh huân gia hộ chúng con: tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm.

Khắp nguyện: âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

(đồng niệm)

Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)

HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

(ba tiếng chuông, xá ba xá lui ra)

LỄ TẤT

Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh – Kinh Có Chữ
3.3 (66.67%) 3 votes

Comments are closed.

Langauge »