KINH SÁM THI NƯỚC TỪ BI

Cuối đầu lạy Đức Thế Tôn
Con xin tận đáy tâm hồn ăn năn
Kể từ vô thỉ trôi lăn
Luân hồi muôn kiếp trong lằn phàm phu
Không phân sang cả, hèn ngu
Gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ.
Lớn như sóng biển vỗ xô
Nhiều như cát trãi đôi bờ Hằng giang.
Do đâu tội lỗi ngập tràn
Hoặc vì Ba nghiệp trăm ngàn muội mê
Nói năng chẳng biết nghỉ suy
Làm thì chẳng ngại điều gì hại nhân
Nghĩ thì điên đảo xoay vần
Chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn
Hoặc vì mê mẩn sáu căn
Đối người tiếp vật muôn phần lạc sai.
Luôn luôn tự thị có tài
Biết đâu tài với chữ tai một vần
Hoặc vì chẳng quán nội tâm
Tư duy bậy bạ, lỗi lầm triền miên
Hoặc vì theo cảnh đảo điên
Chẳng tường chân giả, não phiền càng tăng
Tu hành theo lối lăng xăng
Cho nên Ba chướng không từng giảm suy.
Nghiệp chướng, báo chướng chẳng ly
Thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm
Cản ngăn trí giác nội tâm
Khó đường giải thoát mê lầm chúng sanh
Lời vàng Phật dạy trong Kinh
Ba chướng phải diệt, tu hành mới nên
Ăn năn sám hối cần chuyên
Thề tiêu ba chướng, đọan phiền trần lao.
Diệt ba chướng tận ly hào
Sáu giác mười nghiệp trần lao sạch dần
Bốn ngàn tám vạn khổ luân
Cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh
Con nguyền trì tụng Pháp lành
Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì.
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT
(18 lần)
Cũng vì những lý do trên
Hôm nay đệ từ thề nguyền thành tâm
Sám bằng tất cả tinh thần
Tất cả mạng sống, bảy tâm vượt bờ:
Một là hổ thẹn nghiệp dư
Con cùng với Phật khi xưa một hàng.
Mà nay Phật đã thành toàn
Đã thành vô Thượng trong hàng Thánh nhân.
Con còn đắm đuối hồng trần
Còn đang chìm nổi bao lần tử sanh.
Tu hành chẳng thấy mối manh
Con đường giải thoát tội tình còn nguyên
Thật đáng xấu hổ ưu piền
Thế mà chẳng thẹn, huyên thuyên nói cười.
Hai là sợ hãi ngập trời
Cùng loài phàm tục sống đời vô thiên
Chẳng dè tội lỗi triền miên
Chết sa địa ngục, xai nghiền khảo tra.
Súc sanh, quỷ đói, ác ma
Đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay.
Ba là chán ghét thân này
Luân hồi sinh tử, trả vay nghiệp trần.
Hãy xem sống chết xoay vần
Vô thường, vô nghã, thật chân chỗ nào?
Khổ đau tám thứ nấu xào
Sớm còn tối mất khác nào phù vân.
Toàn thân chẳng khác uế phân
Chẳng gì trong sạch, chẳng phần thanh cao
Mà chưa chán bỏ hay sao?
Là người có trí, lẻ nào không hay?
Bốn là dõng mãnh không tầy
Tu hành tinh tấn mong ngày thành công
Tụng Kinh, học Pháp một lòng
Theo gương Đại Giác, không mong an nhàn
Phật thân chẳng thể nghỉ bàn
Do vô lượng Phước, muôn vàn Huệ sinh
Sáu Ba la mật chuyên tinh,
Ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên
Thực hành từng phút chẳng quên
Cầu Nhất Thế Trí bổn nguyên hữu tình,
Năm tâm phân biệt chẳng sinh
Oán thân bình đẳng người, mình không hay
Xưa nay đã tạo nghiệp sai
Cho nên vướng mắt hình hài phàm phu
Khổ đau đày đọa nghìn thu
Gây bao tội ác, oán thù triền miên
Nay xin xóa bỏ ưu phiền
Thân, thù hai ngả, con nguyền chẳng vương
Sáu là ơn Phật tỏ tường
Xưa kia Phật cũng trăm đường trầm luân
Sớm giác ngộ khổ hồng trần
Phát tâm bố thí tay chân đầu mình
Cho luôn vợ đẹp con xinh
Bảy thứ trân báu, quốc thành chẳng vương
Cũng vì hai chữ Tình Thương
Sáu năm khổ hạnh, chỉ đường chúng sanh.
Muốn cho thế giới yên lành
Muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm
Làm sao báo nổi Phật ân?
Vác khiêng dẫu nặng há ngần ngại chi!
Thân tâm muôn kiếp bỏ đi
Cũng không báo nổi ân vì chúng sanh.
Để đem Chánh Pháp diệu tinh
Trãi vô lượng khổ, pháp lành nói ra.
Nay con báo đức Phật đà
Một đời xin nguyện thiết tha tu hành
Mong sao Đạo cả viên thành
Hộ trì Tam bảo, pháp lành truyền xa.
Đại Thừa Chánh Pháp tuyên ra
Đưa nhân loại thoát Ta Bà khổ đau.
Tỳ lô Tánh hải cùng vào
Ấy là ơn Phật, thâm sâu báo đền
Bảy là quán sát tội khiên
Tội do đâu tới triền miên chất chồng.
Tánh chân muôn sự đều không,
Chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiêu.
Do nhân duyên tạo mọi điều
Phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan.
Lời Kinh Phật dạy rõ ràng,
Bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh
Nhân duyên thác loạn mà sanh
Nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không
Tánh tội vốn chẳng ở trong,
Lại chẳng ở giữa, cũng không ở ngoài.
Thực hành Diệu pháp không hai
Bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sạch trơn
Ăn năn sám hối không sờn
Tu tâm dưỡng tánh lòng con chí thành.
Cầu xin chư Phật thường tình
Ra ơn cứu độ, tâm thành quy y

Kinh Sám Thi Nước Từ Bi – Kinh Có Chữ To
5 (100%) 2 votes

Comments are closed.

Langauge »