1. SÁM HỐI ÁC NGHIỆP

Cuối đầu đảnh lễ Mười phương
Chư Phật Bồ tát tưởng thương bao lần
Chứng tri con đã ăn năn
Sám phiền nào chướng, vết hằng nội tâm
Bao ác nghiệp cũng âm thầm
Gây nhiều chướng ngại, gieo mầm khổ đau
Con xin tha thiết khẩn cầu
Sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên
Nghiệp là quả báo nhân duyên
Như là trang sức tự nhiên của đời
Nghiệp là mầm móng luân hồi
Thác sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành
Nghiệp báo ứng rất vô tình
Nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân
Nghiệp là quả, nghiệp là nhân
Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai
Thẩm thâu về nghiệp mấy ai?
Ngoại trừ Phật trí, vượt ngoài thế gian
Mênh mông chẳng thể nghỉ bàn
Phàm phu trí thiển há toan nghi ngờ
Lý sâu nghiệp báo mù mờ
Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi
Thấy nghe nông cạn trong đời
Người hiền sao chịu bao thời đắng cay

Người ác lại có đủ đầy
Nhà cao cửa rộng, thợ thầy chật sân
Thấy đời thiện ác bất phân
Cần chi tích đức tu nhân để phòng
Mê lầm nghiệp báo chẳng thông
Rằng Nhân Quả ứng ba dòng thời gian
Trong Kinh Phật dạy rõ ràng
Hiện, Sinh, Hậu báo ba đàng nghiệp đưa
Hiện báo là quả bây giờ
Ngay đời này thọ, chẳng chờ kiếp sau
Sinh báo thì quả hơi lâu
Đời này Thiện Ác, đời sau hưởng đền
Hậu báo lại ứng triền miên
Từ thời quá khứ đến miền vị lai
Cho nên đừng kể thấy ai
Hiền lành mà phải một đời khổ đau
Hiểu rằng Sinh báo từ đâu
Hoặc do Hậu báo trước sau cũng đền
Chớ nhìn kẻ khác gặp hên
Mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm
Sinh báo, Hậu báo chẳng lầm
Là do tội phước sưu tầm kiếp xưa
Phải nên tin chắc đừng ngờ
Làm lành được phước mong nhờ mai sau
Ác thời phước giảm tội sâu
Nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên
Tu hành mà nghiệp báo lên
Dể gì thành tựu chu viên mọi bề
Nên cùng trí thức cận kề
Cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần
Được cùng Thiện hữu cận thân
Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi
Nay con sám hối nghiệp rồi
Cầu xin chư Phật xét soi lòng thành.

2. SÁM HỐI TỔNG QUÁT VỀ ÁC NGHIỆP

Nay con quỳ lại Phật tiền
Dập đầu lạy Phật, Thánh hiền, chư Tăng
Một lòng tha thiết thưa rằng
Kể từ vô thỉ đã hằng nghiệp ra
Tội nhiều như cát bao la
Trải dài như dãi Hằng hà đôi bên
Vậy mà chẳng biết căn nguyên
Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này
Hoặc làm năm tội sâu dầy
Nghiệp vào Vô gián ngục ngày nào ra
Nhất Xiển Đề tội hằng sa
Nghiệp do ý ác, bạn tà đua theo
Khinh chê lời Phật bêu riêu
Phá rối Tam bảo, triệt tiêu Đại thừa
Chẳng tin tội phước làm bừa
Bất hiếu cha mẹ, chẳng ưa lời Thầy
Bạn lành chỉ bảo đường ngay
Bỉu môi chu mõ, ngõ lầy bước chân
Mười thiện năm giới chẳng tuân
Phạm điều dâm dục, chẳng phân chánh tà
Giới điều Phật tử tại gia
Hạnh tu Bồ tát, hoặc là luật nghi
Của hàng hiền chúng Tăng Ni
Cố tình phá rối không chi chẳng làm
Kể ra khôn xiết lỗi lầm
Con nay sám hối ăn năn tận cùng
Nghiệp sai đã tạo trùng trùng
Hướng về chư Phật trải lòng sắt son
Giúp con ác nghiệp tiêu mòn
Giúp con sám hối cho tròn đường tu
Con nay đã sám tội rồi
Nguyện nhờ công đức của lời sám kia
Vô minh, phiền não nhất tề
Đồng thời tiêu diệt, nghiệp kia cũng tàn
Phước sanh, tuệ giác phát quang
Đời đời nương Phật dự hàng thiện nhân
Không xâm ngũ nghịch tội thâm
Diệt trừ ngu tối của thân Xiển Đề
Từ nay xa lánh nẻo mê
Mong ngày ngồi được Bồ Đề Liên Hoa
Thề không tái phạm Nghiệp ma
Thề tu Pháp thiện vào nhà Như Lai
Oai nghi, giới luật chẳng sai
Sáu ba la mật chẳng nài khó khăn
Bốn Tâm Vô Lượng trưởng tăng
Mười thứ Trí lực trang hoàng hạnh cao
Đại Bi ba niệm chẳng nao
Bốn niệm vô úy, tìm vào biển Không
Thường lạc, diệu trí đều thông
Tám tự tại ngả cũng đồng Như Lai
Băm hai tướng tốt của Ngài
Tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần
Nguyện nhờ sám hối ăn năn
Vô lượng công đức sánh bằng đại dương
Phật, Bồ tát khắp mười phương
Chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non
Từ bi gia hộ cho con
Quy y Tam Bảo, chẳng mòn đức tin.

Kinh Sám Hối Tổng Quát Về Ác Nghiệp
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »