KINH SÁM HỐI TAM BẢO

Cuối đầu đảnh lễ Mười phương
Chư Phật, Hiền Thánh đã thương muôn loài
Chỉ bày phương pháp tuyệt vời
Nước lành rửa sạch Ba đời nghiệp oan
Nay con hối hận khóc than
Xin đem tính mạng trước đàn Quy y
Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi
Con xin bày tỏ những lời tự tâm
Xám xong Ba nghiệp của thân
Bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng
Tội cùng Tam bảo đã mang
Nay xin tự xám muôn đàn ác tâm
Trong Kinh Phật dạy ân cần
Thân người có được muôn phần gian nan
Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn
Trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu
Thánh tăng dể gặp được đâu
Đức tin khó lập Đạo mầu khó nghe.
Mà nay thuận thảo trăm bề
Thân người đã được, chỉnh tề giác quan
Pháp Phật thường chiếu Mười Phương
Tổ, Thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh
Vậy mà chẳng biết duyên lành
Chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau
Tâm thần tưởng chuyện đâu đâu
Luân hồi sáu nẻo dể cầu thoát ra
Chư Phật, Hiền Thánh bao la
Chứng mình lòng sám, Phật đà độ con.
Tội kia nói mãi chẳng mòn
Chẳng kính tôn tượng lại còn khinh chê
Thiện hữu Tăng chúng chẳng nghe
Phá chùa, đốt tượng e dè chi đâu.
Phòng chơi, phòng ngủ trên lầu
Phòng thờ tầng dưới thiếu mầu trang nghiêm
Có khi đặt tượng kề bên
Khỏa thân đi lại, chẳng hiềm lễ nghi
Phật bảo chẳng biết nể gì
Nay con sám hối hành vi lỗi lầm
Đối cùng kinh sách vô tâm
Bàn tay dơ bẩn mà cầm sách Kinh
Hoặc dùng lời nói vô tình
Lời thô tiếng tục phê bình chẳng nương
Hoặc để kinh sách đầu giường
Nằm ngồi bất kính, chẳng thường nể nang
Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng
Gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn
Chất chồng kinh sách xéo xiêng
Gáy long trang rách chẳng phiền sửa sang
Đã không tu tập đàng hoàng
Sách Kinh, Pháp bảo chẳng màng xẻ chia
Ác nghiệp vây phủ tứ bề
Chí thành sám hối con thề chẳng ngơi
Hoặc Kinh, Chú lại biếng lười
Nằm ngang nằm ngửa nói cười huyên thuyên.
Hiểu sai ý Phật, Thánh Hiền
Chánh tà cũng chẳng phăng miêng nói càn
Dạy người lên mặt bảo ban
Văn từ chau chuốt, luận bàn ý riêng.
Chê bai Chánh Pháp đảo điên
Đề cao Tà thuyết kiếm tiền nuôi thân.
Chẳng từ hành động vô luân,
Đại thừa phỉ bảng, tội trần khó tiêu.
Ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu
Con xin sám hối mọi điều đã sai.
Kể từ vô thỉ kiếp lai
Đối cùng Tăng bảo tội dầy biết bao.
Chẳng tôn đức trọng, đạo cao
Đặt lời thêu dệt ra vào dèm chê
Làm cho tuyệt giống bồ đề
Phá hòa hợp chúng thị phi pháp mầu
Bầy tuồng trên bộc trong dâu
Phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu.
Khuyến dụ Bát Chánh bỏ lơ
Giả trang hình tướng xét dò Tăng thân
Ôi thôi! Tội ác vô ngần
Con xin sám hối phân trần đầu đuôi
Đối trước Tam bảo ba ngôi
Lộ thân lõa thể lôi thôi áo quần
Dép giày cùng với tay chân
Bước lên Điện, Tháp chẳng cần sạch dơ
Đạp xe, vọt Ngựa phóng bừa
Xông vào tự viện chẳng thưa hỏi gì
Miệng nhỗ, họng khạc, mũi xì
Chẳng còn ái ngại nể vì già lam
Bao nhiêu tội ác đã làm
Chí thành sám hối nay cam giữ gìn.
Nay con đảnh lể Phật tiền
Thành tâm sám hối tội liền triệt tiêu
Đời đời cùng Phật cảm chiêu
Gặp Tăng, gặp Pháp mọi điều kính tôn
Cúng dường gấm vóc báu trân
Dốc lòng cầu Pháp chẳng ngần ngại xa
Bồ tát thị hiện Ta Bà
Con xin đem hết công ra hộ trì
Phước lành như núi Tu Di
Trên thờ Tam Bảo, dưới vì chúng sanh.

Kinh Sám Hối Tam Bảo Kinh Phật Có Chữ
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »