KINH SÁM HỐI PHIỀN NÃO

Trong Kinh lời Phật rành rành
Không trừ ba chướng tội tình luân lưu.
Một là phiền não chẳng tiêu
Hai là Ác nghiệp muôn điều khổ đau
Ba là khổ báu trước sau
Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành
Vì phiền não ác nghiệp sanh
Lại vì ác nghiệp báo hành khổ đau.
Nay con đã hiểu nghĩa màu
Chí thành sám hối, đê đầu kín tin
Đê đầu sám hối Phật Tiền
Ăn năn Ý nghiệp liên miên tác thành,
Nghiệp Thân, Nghiệp Miệng cũng đành
Tùy theo Nghiệp Ý mà hành động theo
Ý gieo ba Độc hiểm nghèo:
Tham lam, sân hận còn đèo si mê.
Chính vì ngu tối lê thê
Tin theo Tà kiến, say mê sáu trần
Trong Kinh lời Phật ân cần
Chỉ bày nẻo ác do nhân tự trồng.
Tham, Sân, Si độc trùng trùng
Sa vào Địa ngục chẳng hòng thoát ra
Súc sanh, Ngạ qủy cũng là
Do ba độc ấy khó mà đổi thay
Dù cho trở lại có ngày
Làm người cũng phải mang hoài Nghiệp xưa
Nghèo nàn, cô quả, lọc lừa
Hung hăn, đần độn, xác xơ một đời
Còn bao quả báo tày trời
Cũng vì Ý nghiệp tơi bời khổ đau
Con nay chí thiết khẩn cầu
Phật đầu con lạy, dập đầu ăn năn
Dập đầu sám hối nghiệp căn
Đều do Ý tạo vô vàn nghiệp nhân.
Chư Phật, Bồ tát ân cần
Cùng chư Thánh chúng, lý chân tựu thành
Đã từng chỉ dạy đành rành,
Bằng nhiều phương tiện, thực hành tiến tu
Phải coi phiền não như thù
Vì phiền não nhập, che mù tuệ căn
Nó thường gây những khó khăn
Chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành
Não phiền như nước lũ nhanh
Cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian
Khiến ta thống khổ gian nan
Đắm trong sinh tử muôn vàn khổ đau
Não phiền chằng chịt với nhau
Như vòng xích sắt phá cầu liễu sanh
Không cho ai thoát ngục hình
Không cho ai khỏi tử sinh luân hồi.
Vì dòng Nhân Quả đời đời,
Ra vào sáu nẻo không nơi quay về,
Không đường ra khỏi bến mê.
Nay con lợi dụng cận kề chư Tôn
Giúp con gội rửa tâm hồn
Một lòng vận dụng pháp môn nhiệm mầu
Con xin một dạ khẩn cầu
Thiện tâm tăng trưởng, ơn sâu Phật đà.
Kể từ vô thỉ ra vào
Trôi lăn sáu cõi, hằng hà khổ đau
Tưởng mình tâm thức thanh cao
Biết đâu ngu dại, sa vào bẫy ma
Hoặc nuôi Ba độc trong nhà
Hoặc vì Ba lậu sinh ra nỗi này
Hoặc do Ba khổ đọa đày
Hoặc do Ba hữu mà đày oan khiên,
Để cho phiền não nổi lên
Tạo ra vô lượng, vô biên tội tình
Nay con xấu hổ tự trình
Cầu mong sám hội tội mình từ xưa
Kể từ vô thỉ đến giờ
Hoặc theo Bốn trụ hoặc thừa Bốn lưu
Hoặc do Bốn thủ mà chiêu
Hoặc dung Bốn chấp hoặc chiều Bốn duyên
Hoặc do Bốn đại gây nên
Hoặc do Bốn Phược, Bốn triền, Bốn tham
Việc lành chẳng nhẫn chịu làm
Mặc cho phiền não, gieo mầm tử sinh
Vô biên vô lượng tội tình
Chúng sinh sáu đạo ngục hình tự giam.
Ngày nay phát lộ quý tàm
Cầu xin sám hối xin làm thiện nhân.
Kể từ vô thỉ chẳng phân
Hoặc do Năm trú xoay vần trong ta
Hoặc do Năm cái mà ra
Hoặc do Năm kiến hoặc là Năm xan
Năm tâm phiền não dâng tràn
Cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời
Con xin sám hối mọi thời,
Ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn.
Hoặc do mê muội Sáu căn
Hoặc do Sáu thức tâm thần đảo điên.
Hoặc do Sáu tưởng mà nên
Hoặc do Sáu thọ lụy liên Sáu hành
Hoặc do Sáu ái hoành hành
Sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên
Thật là thống khổ vô biên
Con xin sám hối não phiền đã cam
Hoặc do Bảy lậu khó kham
Hoặc do Bảy sử như chàm dính tay
Hoặc do Tám đảo mà say
Hoặc do Tám cấu nên đầy nghiệp oan
Hoặc do Tám khổ nấu hầm
Mà phiền não hại ngấm ngầm chúng sanh
Con xin sám hối chí thành
Cầu xin chư Phật nghĩ tình ngu si!
Hoặc do Chín não tràn trề
Hoặc do Chín kiết mê mê tính phàm
Chín duyên chẳng chịu thiếu phần.
Hoặc do Mười nghiệp không phân nghiệp nào
Mười một biến sử cấu cào
Mười hai thứ nhập nặn nhào tử sinh
Mười sáu tri kiến tung hoành
Mười tám thứ giới ngục hình bao la
Hai mươi lăm ngã trần sa
Sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân
Tám mươi tám sử hoặc tâm
Cộng thêm Mười sử trong tầm Hoặc tư
Một trăm lẻ tám có dư
Phiền não bùng cháy đốt trừ tâm can,
Mở toang cửa ngõ mối giàng
Cho mọi tật xấu rộng đàng nhập tâm,
Tác oai, tác phúc âm thầm
Hại hàng hiền thánh, phá ngầm chúng sanh
Khắp trong tam giới hữu tình
Không sao tránh khỏi khổ sinh ngập tràn.
Cầu xin chư Phật rải ban
Từ bi cứu độ muôn vàn tội xưa
Phát tâm sám hối mong nhờ
Mười phương tam bảo dẫn đưa về nguồn
Nguyện nhờ công đức cao dày
Pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên
Ăn năn Ba Số não phiền
Cho con ba nguyện hiển nhiên đạt thành
Sáng soi Ba tuệ Ba minh
Ba khổ cùng diệt, tâm hành sạch trong
Não phiền Bốn số trong lòng
Nhờ công sám hối thảy cùng tiêu tan
Bốn vô lượng bốn tín tâm
Ác duyên thống khổ không cần sợ chi
Nhân duyên Năm số đồng thì
Siêu thoát Năm đạo hộ trì năm căn
Năm phần năm mắt như băng
Đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhơ
Thần thông sáu thứ có dư
Sáu trần chẳng thể làm mờ trăng sao
Sáu Ba la mật hạnh cao
Sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh.
Nhiễm ô chẳng vướng trên mình
Nhờ ơn Cam lộ nước lành từ bi
Nguyên nhân Bảy số trở đi
Cho đến mười số tức thì tiêu tan
Ngồi hoa thanh tịnh Niết bàn,
Tám công đức thủy quây màn lưới xanh
Hạnh mười vị cũng viên thành
Đoạn trừ chín độ, thực hành chín phen
Nguyên nhân mười một trở lên
Mười hai, mươì tám nhân phiền não tiêu
Nhập vào thể tánh cao siêu
Tánh không lý giải muôn điều đều thông
Bánh xe Chánh pháp chuyển vòng
Ngự tòa tự tại, trong lòng tịnh thanh.
Mười tám bất cộng hoàn thành
Vô lượng công đức sẵn dành độ tha
Nguyện dù ở tại Ta Bà
Cũng không thoái chuyển, tà ma phục hàng
Nguyện lòng cung kính mười phương
Chí thành lễ lạy cúng dường chư Tôn.

Kinh Sám Hối Phiền Não – Thầy Thích Trí Thoát Tụng
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »