Link download trọn bộ file Kinh Sám Hối PDF: Kinh Sám hối PDF

SÁM HỐI NGHIỆP DÂM DỤC

Ái dục: thân nghiệp thứ ba
Gốc nguồn vô tận Ta Bà thọ sinh
Theo lời Phật dạy trong Kinh
Ái đem vạn trạng thân hình ngu si
Ngục tù chướng ngại u mê
Luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân
Cuộc đời sống tựa mây vần
Đống xương vô định mấy lần Tu Di
Khóc than nước mắt dầm dề
Nếu đem tích chứa suối khe nào bằng
Vướng vòng ái dục ví bằng
Biển mê sinh tử xích thằng rối ren
Địa ngục thống khổ mấy phen
Cùng loài quỷ đói tiếng rền khóc than
Súc sinh quả báo thân cam
Bồ câu, chim sẻ tánh ham dâm tà
Nếu sanh trong cõi người ta
Vợ con bất chính, đạo nhà chẳng vui
Bao nhiêu khổ báo chôn vùi
Do nhân ái dục khiến đời khổ đau
Phật tiền tha thiết khẩn cầu
Ăn năn sám hối tật sâu phát lồ
Kể từ vô thỉ đến giờ
Luân thường chẳng giữ tương tư vợ người
Mưu sâu dụ dỗ đoạt chơi

Xâm phạm trinh tiết, phá đời gái ngoan
Tỳ kheo Ni cũng tính toan
Làm nhơ phạm hạnh hoang đàng đẩy đưa
Ỷ quyền cưỡng bức gạt lừa
Khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng
Trăng hoa mèo mã gà đồng
Chẳng phân biệt hạng đàn ông vô loài
Nay con đã hiểu chuyện đời
Chí thành sám hối sáu thời ăn năn
Nhờ công sám hối não phiền
Ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ
Sanh ra chẳng tự cửa nhơ
Tấm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh
Thập phần tướng tốt quang minh
Thông minh đĩnh ngộ tinh anh tuyệt trần
Xa lìa dục vọng ái ân
Biết đời hư ảo hồng trần thoát ly
Trong mơ cũng chẳng suy vi
Như như bất động tu trì chánh nhân
Nay đem tánh mạng tâm thần
Quy y đảnh lễ pháp thân Phật đà.

Kinh Sám Hối Nghiệp Dâm Dục
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »