KINH SÁM HỐI MƯỜI NGHIỆP BẤT THIỆN

Sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi hoặc tự làm
hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của Chùa, Tháp,
của Chúng Tăng. Hay của chúng Tăng trong bốn phương nếu mình lấy,
hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ, về tội ngũ vô
gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm. Hoặc thấy người khác
làm vui lòng theo Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc mình bảo
người khác tạo, hoặc thấy người khác tạo, rồi mình ưa vui theo. Những
tội chướng đã làm, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, phải đọa vào
địa ngục, quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên
địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chỗ như thế, những tội
chướng chúng con đã làm, hôm nay đều thành tâm cuối xin sám hối. Giờ
đây các đức Phật Thế Tôn, chứng biết cho chúng con, thương nghỉ đến
chúng con, trước Chư Phật, Bồ tát. Chúng con phải bộc bạch như vầy:
hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc
giữ được giới thanh tịnh, nhẫn đến thí một vóc cơm cho các loài súc
sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đã có, tu hạnh Bồ Đề, căn lành đã có
và trí vô thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trù tính, thảy đều
hồi hướng cho quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Như các
Đức Phật đời quá khứ, hiện tại và Vị Lai đã làm việc hồi hướng. Chúng
con cũng xin hồi hướng như thế các tội đều sám hối, các phước xin tùy
hỷ và nhờ công đức thỉnh Phật nguyện thành Trí Vô Thượng. Chư Phật
trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con
nay thành kính lạy.
Mười phương thế giới có công
Ba đời vạn loại cầu mong đại hùng
Nay con ba nghiệp viên dung
Lễ khắp tất cả không trung một lòng
Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông
Khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai
Mỗi thân hiện khắp trần ai
Mỗi thân lễ lạy Kim Đài Liên Hoa
Ở trong cõi Phật Hằng sa
Đại hội Bồ tát một nhà độ sanh
Vô tận pháp giới tinh anh
Tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần
Mỗi người tiếng giọng có phần
Phát ra thánh thót tinh thần sáng trưng
Tương lai mỗi kiếp tương xưng
Khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu
Tràn hoa tươi tốt muôn màu
Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bay
Trang nghiêm thành kính xưa nay
Con đem dâng cúng đức thầy Như Lai
Hương y có một không hai
Đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi
Cao như quả núi Tu Di
Thành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn
Con nay mở rộng tâm hồn
Tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu
Phổ Hiền nguyện lực rất sâu
Cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai
Xưa con tạo các nghiệp sai
Đều do ba độc họa tai nối liền
Từ thân miệng ý triền miên
Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ
Mười phương các loại đồng cư
Hữu học, vô học, tâm tư nhị thừa
Như Lai, Bồ Tát xa xưa
Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin
Đèn tuệ thắp sáng cầu xin
Bồ Đề thành tựu, đức tin bắt đầu
Chúng con kính thỉnh nguyện cầu
Chuyển xe diệu pháp đạo mầu đã ban
Chư Phật muốn nhập Niết Bàn
Con xin kính thỉnh vì hàng phàm ngu
Cữu trụ giáo hóa công phu
Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần
Cúng dường lễ tán ba phần
Thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời
Tùy hỷ sám hối khắp nơi
Chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu
Xin đem công đức nhiệm mầu
Hướng về thượng giới Minh châu hiện bày
Tánh tướng Tam Bảo từ rày
Dung thông hai đế chờ ngày thành công
Phước đức như nước biển đồng
Con nay hồi hướng một lòng thanh cao
Thân khẩu ý nghiệp lao chao
Dứt trừ ngả Pháp công lao Đức Thầy
Tất cả hoặc chướng từ nay
Xin đều tiêu diệt, xin thay phép mầu
Mỗi Niệm trí tuệ làm đầu
Chúng sanh độ hết không cầu trả ơn
Hư không thế giới có sờn
Nghiệp và phiền não đều quờn hư không
Bốn pháp như thế dung thông
Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như.
CUỐI LẠY ĐỨC ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT (3 lần)

Kinh Sám Hối Mười Nghiệp Bất Thiện
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »