Link download trọn bộ file Kinh Sám Hối PDF: Kinh Sám hối PDF

SÁM HỐI KHỔ BÁO ĐỊA NGỤC A TỲ

Từ xưa vô lượng tội tình
Những khổ báo chướng quanh mình bủa vây
A Tỳ đạ ngục khổ thay
Như lời Phật dạy, chẳng ngày thoát ra.
Chịu bao thống khổ khảo tra
Chịu bao thống khổ khảo tra
Quanh A Tỳ ngục, tường là sắt vây
Trên thì lưới sắt giăng đầy
Dưới thì rừng kiếm đao dầy đan nhau;
Bốn bề lửa dữ thổi vào
Tội nhân trong đó khác nào nướng quay
Cửa thành chó sắt bao vây
Nanh dài vuốt nhọn, mắt tầy ánh sao
Trên không chim sắt đua nhau
Móng gang mỏ thép, móc hầu tội nhân
Đầu trâu ngục tốt rần rần
Hét la đánh đập, chặt bầm phân thây
Lại thêm Xe, Kiếm, Đao, cầy
Trên không bổ xuống bầy nhầy ruột gan
Như vầy muôn tháng, ức năm
Sống thì chẳng được, chết càng không xong
Khổ báo như thế chẳng cùng
Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn

Còn bao khổ báo nghiệp nhân
Đọa vào địa ngục các tầng khác nhau
Khổ báo thân rã, chặt đầu
Vào nơi cây kiếm núi đao thọ hình
Khổ báo thiêu đốt thân mình
Nằm giường sắt nóng mặc tình kêu la
Khổ báo nghiền nát thịt da
Bánh đao xe lửa, nghiến cà nát thây
Khổ báo chưng nấu nướng quay
Chui vào lò lửa, tan thây vạc dầu
Khổ báo tạn phủ nát nhầu
Vào ngục nuốt sắt, uống dầu đồng sôi
Khổ báo xương nát, thịt rơi
Vào ngục cối sắt, xay người nát tan
Khổ báo ăn nói dối gian
Trâu đen cày lưỡi, miệng tràn máu tươi
Khổ báo nắng đốt rã rời
Giây đen địa ngục sáu thời xiết căng
Khổ báo ngập nước trôi sông
Chìm trong địa ngục tro hồng, phấn sôi
Khổ báo da nứt, thịt phơi
Chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng.
Khổ báo tàn sát hung hăng
Địa ngục chim sắt, sói lang cắn nhầu.
Khổ báo đâm chém lẫn nhau
Địa ngục đao kiếm, móc hầu bầm thây
Khổ báo bị nướng bị quay
Địa ngục hầm lửa tối ngày đốt thui

Khổ báo kẹp nát hình hài
Địa ngục bánh sắt nghiến xay tanh bành
Khổ báo mổ xẻ thân mình
Đọa vào hắc nhĩ cực hình khảo tra
Khổ báo chém chặt banh da
Địa ngục núi thịt, mù lòa tối thui
Khổ báo thịt lủng xương lồi
Địa ngục cưa xẻ, khắp người đóng đinh
Khổ báo mổ cắt xé phanh
Địa ngục móc sắt, treo mình ngược chân
Khổ báo nóng nực thiêu thân
Địa ngục cháy đốt rần rần gào la
Khổ báo mờ mịt bao la
Muôn đời chẳng thấy ánh lòa núi vây
Khổ báo như dại như ngây
Ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm
Bốn ngàn tám vạn ngục phân
Đêm ngày thống khổ muôn phần đớn đau
Khổ báo co ruột, rút đầu
Vót xương, nạo tủy biết đâu nói cùng
Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng
Nhiều đời cha mẹ với cùng bà con
Ngay thân mình lúc chẳng còn
Cũng sa ngục đó oán hờn chứa chan.
Than ôi chẳng thể nghĩ bàn
Muôn phần thống khổ, vạn lần đau thương
Ngày nay sám hối mười phương
Chí thành cầu khẩn, cúng dường chư Tôn

Nguyện cho khổ báo ngàn muôn
Tất cả tan biến tận nguồn gốc xưa
Nguyện nhờ công đức chí thành
Ăn năn sám hối pháp lành hiện ra
Khổ báo địa ngục hằng sa
A Tỳ thành sắt thấy là tịnh thanh.
Ác đạo cũng chỉ là danh
Kẹp cùm địa ngục biến thành an vui
Núi đao, cây kiếm, vạc sôi
Biến thành Cam lộ, mát tươi sen hồng
Đầu trâu mặt ngựa tàn hung
Biến thành Bồ tát đầy lòng từ bi
Tội nhân ngục tốt Thiết Vi
Thảy đều thoát khổ, tức thì an vui
Phát tâm vô thượng đời đời
Lâng lân hạnh phúc cõi trời Thiền na
Con xin đảnh lễ Phật đà
Quy y Tam Bảo Ta Bà mười phương.

Kinh Sám Hối Có Chữ SÁM HỐI KHỔ BÁO ĐỊA NGỤC A TỲ
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »