Contents

Kinh Tụng Phật Giáo

PHẦN THỨ I – CÁC BÀI SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG 1- SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN (Sám hối nguyện I) Ðệ tử kính lạy Ðức Phật Thích Ca, Phật A Di Ðà, Thập phương chư Phật, Vô lượng Phật Pháp, Cùng Thánh Hiền Tăng, Ðệ tử lâu đời lâu kiếp, Nghiệp chướng nặng nề, Tham giận kiêu căng, Si mê lầm lạc, Ngày nay nhờ Phật, Biết sự lỗi lầm, Thành tâm sám hối, Thề tránh điều dữ, Nguyện làm việc lành, Ngửa trông ơn Phật, Từ bi gia hộ: Thân không tật bệnh, Tâm không phiền não, Hằng ngày an vui tu tập, Phép Phật nhiệm mầu, Ðể mau ra khỏi luân hồi, Minh tâm kiến tánh, Trí tuệ sáng suốt, Thần thông tự tại, Ðặng cứu độ các bậc tôn trưởng, Cha mẹ anh em, Thân bằng quyến thuộc, Cùng tất cả chúng sinh, Ðồng thành Phật…

Langauge »