Mỗi tối trước khi nhắm mắt ngủ, bạn hãy dành cho mình vài phút để đọc kinh sám hối. Bài kinh này sẽ giúp tâm bạn hướng đến những chuyện tốt lành trong cuộc sống. Đồng thời, còn là dẹp bỏ những ưu phiền, những chướng ngại trong tâm tư.  Để bắt đầu bài kinh sám hối, bạn đọc nên thầm nói  “Nam mô A Di Đà Phật Con là…, tuổi … ở tại… Đối trước mười phương Chư Phật và tâm của mình con thành tâm xin được sám hối mọi lỗi lầm do 3 nghiệp thân, khẩu, ý, sinh ra. Con xin Chư Phật giúp con tiêu trừ nghiệp chướng.” Bài sám nguyện Trang nghiêm đài sen ngự tọa Đại hùng từ phụ Thích Ca Đệ tử lắng lòng thanh tịnh Bàn tay chắp thành liên hoa Cung kính hướng về Điều Ngự Dâng lời sám nguyện thiết…

Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác Mưa trên xác phượng báo mùa thu Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm Thâm ân nguồn cội nhớ công nuôi. Nay mùa Vu Lan lại về đến con viết đôi lời tưởng nhớ đến công ân sanh dưỡng của Ba Má và tất cả những người con kính dâng lên Cha Mẹ nhân mùa VU LAN — BÁO HIẾU.

KINH SÁM HỐI TAM BẢO Cuối đầu đảnh lễ Mười phương Chư Phật, Hiền Thánh đã thương muôn loài Chỉ bày phương pháp tuyệt vời Nước lành rửa sạch Ba đời nghiệp oan Nay con hối hận khóc than Xin đem tính mạng trước đàn Quy y Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi Con xin bày tỏ những lời tự tâm Xám xong Ba nghiệp của thân Bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng Tội cùng Tam bảo đã mang Nay xin tự xám muôn đàn ác tâm Trong Kinh Phật dạy ân cần Thân người có được muôn phần gian nan Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn Trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu Thánh tăng dể gặp được đâu Đức tin khó lập Đạo mầu khó nghe. Mà nay thuận thảo trăm bề Thân người đã được, chỉnh tề giác quan Pháp Phật thường chiếu Mười…

KINH SÁM HỐI MƯỜI NGHIỆP BẤT THIỆN Sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi hoặc tự làm hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của Chùa, Tháp, của Chúng Tăng. Hay của chúng Tăng trong bốn phương nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ, về tội ngũ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm. Hoặc thấy người khác làm vui lòng theo Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc mình bảo người khác tạo, hoặc thấy người khác tạo, rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, phải đọa vào địa ngục, quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chỗ…

Link download trọn bộ file Kinh Sám Hối PDF: Kinh Sám hối PDF SÁM HỐI KHỔ BÁO ĐỊA NGỤC A TỲ Từ xưa vô lượng tội tình Những khổ báo chướng quanh mình bủa vây A Tỳ đạ ngục khổ thay Như lời Phật dạy, chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra Chịu bao thống khổ khảo tra Quanh A Tỳ ngục, tường là sắt vây Trên thì lưới sắt giăng đầy Dưới thì rừng kiếm đao dầy đan nhau; Bốn bề lửa dữ thổi vào Tội nhân trong đó khác nào nướng quay Cửa thành chó sắt bao vây Nanh dài vuốt nhọn, mắt tầy ánh sao Trên không chim sắt đua nhau Móng gang mỏ thép, móc hầu tội nhân Đầu trâu ngục tốt rần rần Hét la đánh đập, chặt bầm phân thây Lại thêm Xe, Kiếm, Đao, cầy Trên không bổ xuống bầy nhầy…

1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Nhất : PHẨM TỰA 2. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai: PHẨM PHƯƠNG TIỆN 3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Ba: PHẨM THÍ DỤ 4. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Tư: PHẨM TÍN GIẢI 5. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Năm: PHẨM DƯỢC THẢO DỤ 6. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Sáu: PHẨM THỌ KÝ 7. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Bảy: PHẨM HÓA THÀNH DỤ 8. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Tám: PHẨM NGŨ BÁ ĐỆ TỬ THỌ KÝ 9. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Chín: PHẨM THỌ HỌC VÔ HỌC NHƠN KÝ 10. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười: PHẨM PHÁP SƯ 11. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Một: PHẨM HIỆN BỬU PHÁP 12. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa…

Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh “Lăng-nghiêm”: Nơi nào có kinh Lăng-nghiêm là nơi ấy Chánh pháp trụ thế. Nếu kinh “Lăng-nghiêm” không còn nữa, thì thời thời mạt pháp đến rồi vậy. Do đó, mỗi người Phật tử chúng ta cần phải đem hết sức mình, đem cả máu, đem cả mồ hôi để gìn giữ, bảo vệ kinh “Lăng-nghiêm”. Trong kinh “Pháp diệt tận” có nói rất rõ: Vào thời mạt pháp, kinh “Lăng-nghiêm” bị hoại diệt trước tiên, sau đó các kinh khác cũng hoại diệt theo. Nếu như kinh “Lăng-nghiêm” không hoại diệt thì thời kỳ chánh pháp vẫn tồn tại. Do đó, hàng Phật tử chúng ta phải đem sinh mạng mình để hộ trì kinh“Lăng-nghiêm”, và bằng cả tâm huyết, mồ hôi, chí nguyện của chúng ta mà hộ trì kinh “Lăng-nghiêm”, để kinh “Lăng-nghiêm” mãi rực ánh quang minh, lưu truyền đến…

Langauge »