Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh “Lăng-nghiêm”: Nơi nào có kinh Lăng-nghiêm là nơi ấy Chánh pháp trụ thế. Nếu kinh “Lăng-nghiêm” không còn nữa, thì thời thời mạt pháp đến rồi vậy. Do đó, mỗi người Phật tử chúng ta cần phải đem hết sức mình, đem cả máu, đem cả mồ hôi để gìn giữ, bảo vệ kinh “Lăng-nghiêm”.

Trong kinh “Pháp diệt tận” có nói rất rõ: Vào thời mạt pháp, kinh “Lăng-nghiêm” bị hoại diệt trước tiên, sau đó các kinh khác cũng hoại diệt theo.

Nếu như kinh “Lăng-nghiêm” không hoại diệt thì thời kỳ chánh pháp vẫn tồn tại. Do đó, hàng Phật tử chúng ta phải đem sinh mạng mình để hộ trì kinh“Lăng-nghiêm”, và bằng cả tâm huyết, mồ hôi, chí nguyện của chúng ta mà hộ trì kinh “Lăng-nghiêm”, để kinh “Lăng-nghiêm” mãi rực ánh quang minh, lưu truyền đến mọi ngóc ngách, trụ trong từng hạt vi trần, lưu thông tận hư không, phổ khắp trong pháp giới. Nếu chúng ta làm được như vậy thì thời chánh pháp lại tỏa chiếu hào quang lớn.

Tại sao kinh “Lăng-nghiêm” bị tiêu hủy trước tiên? Vì nó quá chân thật! Kinh “Lăng-nghiêm” là chân thân của Phật, kinh “Lăng-nghiêm” là xá-lợi của Phật, kinh “Lăng-nghiêm” là tháp miếu chân chánh của Phật. Vì kinh “Lăng-nghiêm” chân thật như vậy, nên tất cả ma vương đã dùng mọi cách hòng phá hủy kinh“Lăng-nghiêm”. Trước tiên, chúng tạo lời bịa đặt, cho rằng kinh “Lăng-nghiêm” là giả. Vì sao chúng nói kinh “Lăng-nghiêm” là giả? Vì kinh “Lăng-nghiêm” nói quá chân thật, đặc biệt “bốn lời dạy bảo, khuyên răn thanh tịnh sáng suốt”, “hai mươi lăm vị Thánh thuật lại pháp tu chứng viên thông của mình”, và “năm mươi cảnh giới ấm ma”, tất cả dị giáo ngoại đạo, yêu ma quỷ quái không thể thọ nhận giáo lý này. Do đó có nhiều người vô tri nói rằng kinh “Lăng-nghiêm” là ngụy tạo.

Những đạo lý trong kinh “Lăng-nghiêm” nói ra rất chính xác, hợp với đạo lý, nên bọn tà ma, quỷ quái, bàng môn ngoại đạo không thể ẩn hình được. Một số người vô tri, đặc biệt là những học giả, những ông giáo thọ (thầy giáo, giáo sư) do kém hiểu biết, vọng lường lời Thánh, kiến thức nửa vời, mê mờ hồ đồ, học thức không đâu, thiếu trí chân thật, cho nên phê bình một cách ngông cuồng.

Chúng ta là những người học Phật pháp, phải nhận thức sâu sắc về điều này. Cho nên chúng ta đi đâu, ở bất kỳ chỗ nào, đến trú xứ nào cũng phải xiển dương, truyền bá, giảng nói kinh “Lăng-nghiêm”. Vì sao? Vì chúng ta phải giúp cho chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian.

Tôi nguyện bảo chứng trước mọi người, bảo chứng rằng, kinh “Lăng-nghiêm” là chân kinh! Nếu kinh “Lăng-nghiêm” là chân thật thì dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì, còn nếu kinh “Lăng-nghiêm” là giả, thì tôi nguyện vĩnh viễn và vĩnh viễn đọa vào địa ngục bởi vì tôi không nhận thức được Phật pháp, lấy giả làm chân. Như kinh “Lăng-nghiêm” là chân thật, vậy thì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp phát nguyện hoằng dương đại pháp Lăng-nghiêm này, và tùy thời tùy chỗ, tôi sẽ xiển dương chân lý Lăng-nghiêm.

Mọi người nên chú tâm vào điểm này: Nếu kinh “Lăng-nghiêm” không phải do Phật thuyết, thì bất kỳ người nào cũng không nói được! Do vậy mới có những người thiếu trí đánh giá, phê bình một cách sai lầm, hy vọng họ sớm tỉnh ngộ, không phải tái tạo một loại nhân khổ là đọa địa ngục “Rút lưỡi”. Bất luận học giả nào, bất cứ người học Phật ở quốc gia nào, hãy mau mau thống thiết sửa đổi sai lầm trước đây, tự mình biết sai mà sửa (đổi) thì không có việc thiện nào lớn lao hơn.

Cuối cùng, tôi xin cầu chúc cho những người đọc kinh “Lăng-nghiêm”, nghe giảng kinh “Lăng-nghiêm”, nghiên cứu kinh “Lăng-nghiêm” đều sớm thành Phật đạo!

Kinh Lăng Nghiêm Thầy Thích Trí Thoát Tụng
5 (100%) 3 votes

Comments are closed.

Langauge »