1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Nhất : PHẨM TỰA

2. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai: PHẨM PHƯƠNG TIỆN

3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Ba: PHẨM THÍ DỤ

4. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Tư: PHẨM TÍN GIẢI

5. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Năm: PHẨM DƯỢC THẢO DỤ

6. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Sáu: PHẨM THỌ KÝ

7. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Bảy: PHẨM HÓA THÀNH DỤ

8. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Tám: PHẨM NGŨ BÁ ĐỆ TỬ THỌ KÝ

9. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Chín: PHẨM THỌ HỌC VÔ HỌC NHƠN KÝ

10. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười: PHẨM PHÁP SƯ

11. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Một: PHẨM HIỆN BỬU PHÁP

12. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Hai: PHẨM ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

13. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Ba: PHẨM TRÌ

14. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Bốn: PHẨM AN LẠC HẠNH

15. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Lăm: PHẨM TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT

16. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Sáu: PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

17. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Bảy: PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

18. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Tám: PHẨM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

19. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Mười Chín: PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

20. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai Mươi: PHẨM THƯỜNG BẤT KINH BỒ TÁT

21. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai Mươi Mốt: PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC

22. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai Mươi Hai: PHẨM CHÚC LỤY

23. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai Mươi Ba: PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ

24. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai Mươi Bốn: PHẨM DIỆU ÂM BỒ TÁT

25. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai Mươi Lăm: PHẨM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN

26. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai Mươi Sáu: PHẨM ĐÀ LA NI

27. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai Mươi Bảy: PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ

28. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thứ Hai Mươi Tám: PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Trọn Bộ Kinh Tụng Thầy Thích Trí Thoát Tụng
5 (100%) 1 vote

Comments are closed.

Langauge »