Category

Kinh Sám Hối

Category

Mỗi tối trước khi nhắm mắt ngủ, bạn hãy dành cho mình vài phút để đọc kinh sám hối. Bài kinh này sẽ giúp tâm bạn hướng đến những chuyện tốt lành trong cuộc sống. Đồng thời, còn là dẹp bỏ những ưu phiền, những chướng ngại trong tâm tư.  Để bắt đầu bài kinh sám hối, bạn đọc nên thầm nói  “Nam mô A Di Đà Phật Con là…, tuổi … ở tại… Đối trước mười phương Chư Phật và tâm của mình con thành tâm xin được sám hối mọi lỗi lầm do 3 nghiệp thân, khẩu, ý, sinh ra. Con xin Chư Phật giúp con tiêu trừ nghiệp chướng.” Bài sám nguyện Trang nghiêm đài sen ngự tọa Đại hùng từ phụ Thích Ca Đệ tử lắng lòng thanh tịnh Bàn tay chắp thành liên hoa Cung kính hướng về Điều Ngự Dâng lời sám nguyện thiết…

KINH SÁM THI NƯỚC TỪ BI Cuối đầu lạy Đức Thế Tôn Con xin tận đáy tâm hồn ăn năn Kể từ vô thỉ trôi lăn Luân hồi muôn kiếp trong lằn phàm phu Không phân sang cả, hèn ngu Gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vỗ xô Nhiều như cát trãi đôi bờ Hằng giang. Do đâu tội lỗi ngập tràn Hoặc vì Ba nghiệp trăm ngàn muội mê Nói năng chẳng biết nghỉ suy Làm thì chẳng ngại điều gì hại nhân Nghĩ thì điên đảo xoay vần Chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn Hoặc vì mê mẩn sáu căn Đối người tiếp vật muôn phần lạc sai. Luôn luôn tự thị có tài Biết đâu tài với chữ tai một vần Hoặc vì chẳng quán nội tâm Tư duy bậy bạ, lỗi lầm triền miên Hoặc vì theo cảnh…

KINH SÁM HỐI TAM BẢO Cuối đầu đảnh lễ Mười phương Chư Phật, Hiền Thánh đã thương muôn loài Chỉ bày phương pháp tuyệt vời Nước lành rửa sạch Ba đời nghiệp oan Nay con hối hận khóc than Xin đem tính mạng trước đàn Quy y Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi Con xin bày tỏ những lời tự tâm Xám xong Ba nghiệp của thân Bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng Tội cùng Tam bảo đã mang Nay xin tự xám muôn đàn ác tâm Trong Kinh Phật dạy ân cần Thân người có được muôn phần gian nan Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn Trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu Thánh tăng dể gặp được đâu Đức tin khó lập Đạo mầu khó nghe. Mà nay thuận thảo trăm bề Thân người đã được, chỉnh tề giác quan Pháp Phật thường chiếu Mười…

KINH SÁM HỐI NGHIỆP SÁT SANH Nội trong ba nghiệp của Thân Sát sanh thứ nhất, muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau Đều ham sự sống, đớn đau ai màng. Xét từ vô thỉ kiếp mang Chúng sanh đều có họ hàng với nhau Mẹ cha, anh chị, rể dâu Chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh, Mà mang vạn trang thiên hình Luân hồi sáu nẻo, tái sanh dương trần. U mê nào biết xa gần Họ hàng chẳng nhận, bang lân cũng lờ. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa Mặc tình giết hại chẳng ngờ tương liên Trong kinh Phật vẫn thường khuyên Nuốt nhai thịt cá, tưởng nghiền thịt con Nếu vì chút lợi áo cơm Lưới bẫy bắt vật, nghiệp dồn nặng sâu Sát sanh, tội ác đứng đầu Giết ăn hồ dễ, khẩn cầu thứ ba Từ sanh vào cõi…

KINH SÁM HỐI PHIỀN NÃO Trong Kinh lời Phật rành rành Không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu Hai là Ác nghiệp muôn điều khổ đau Ba là khổ báu trước sau Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành Vì phiền não ác nghiệp sanh Lại vì ác nghiệp báo hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu Chí thành sám hối, đê đầu kín tin Đê đầu sám hối Phật Tiền Ăn năn Ý nghiệp liên miên tác thành, Nghiệp Thân, Nghiệp Miệng cũng đành Tùy theo Nghiệp Ý mà hành động theo Ý gieo ba Độc hiểm nghèo: Tham lam, sân hận còn đèo si mê. Chính vì ngu tối lê thê Tin theo Tà kiến, say mê sáu trần Trong Kinh lời Phật ân cần Chỉ bày nẻo ác do nhân tự trồng. Tham, Sân, Si độc trùng…

KINH SÁM HỐI MƯỜI NGHIỆP BẤT THIỆN Sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi hoặc tự làm hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của Chùa, Tháp, của Chúng Tăng. Hay của chúng Tăng trong bốn phương nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ, về tội ngũ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm. Hoặc thấy người khác làm vui lòng theo Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc mình bảo người khác tạo, hoặc thấy người khác tạo, rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, phải đọa vào địa ngục, quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chỗ…

KINH SÁM HỐI DƯ BÁO NHÂN GIAN Sám hối ác đạo xong rồi Con xin sám khổ luân hồi thặng dư Trời người trong cõi Diêm Phù Đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề Cõi Trời vẫn lắm đam mê Cõi người còn phải ê chề báo dư Cho nên sinh mạng Diêm Phù Cuộc đời bẩm thọ tính dù trăm năm Mấy ai sống tới tuổi trăm Còn người yểu thọ số nhằm Hằng sa Huống hồ từ thuở sanh ra Mang bao hình thái khổ chà tâm can Buồn phiền, sợ hãi, lo toan Có đâu phút chốc nghèo nàn rời tâm Khổ báo nung nấu âm thầm Là do Thiện nghiệp quá tầm mong manh Ác nghiệp nảy nở đua tranh Làm cho kiếp sống chẳng thành tựu chi Truy nguyên khổ báo cũng vì Tàn dư tiền kiếp đến kỳ phát ra. Hôm nay sám…

1. SÁM HỐI ÁC NGHIỆP Cuối đầu đảnh lễ Mười phương Chư Phật Bồ tát tưởng thương bao lần Chứng tri con đã ăn năn Sám phiền nào chướng, vết hằng nội tâm Bao ác nghiệp cũng âm thầm Gây nhiều chướng ngại, gieo mầm khổ đau Con xin tha thiết khẩn cầu Sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên Nghiệp là quả báo nhân duyên Như là trang sức tự nhiên của đời Nghiệp là mầm móng luân hồi Thác sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành Nghiệp báo ứng rất vô tình Nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân Nghiệp là quả, nghiệp là nhân Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai Thẩm thâu về nghiệp mấy ai? Ngoại trừ Phật trí, vượt ngoài thế gian Mênh mông chẳng thể nghỉ bàn Phàm phu trí thiển há toan nghi ngờ Lý sâu nghiệp báo mù…

Langauge »