Category

Kinh Tụng Phật Giáo

Category

NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH Toàn thể đồng đứng thẳng, chấp tay, vị chủ lễ quỳ, cầm ba cây hương khấn nguyện NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi tam-bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu phật từ gia hộ Tâm bồ đề kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác (1 tiếng chuông, đồng xá) NGUYỆN SÁM Tội từ tâm khởi, từ tâm sám Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu Tội hết tâm tịnh, thảy đều không Như thế gọi là chơn sám-hối Nam mô cầu sám hối bồ tát, ma ha tát (chuông, đồng xá) NGUYỆN CẦU Hôm nay là ngày … Tháng … Năm … Đệ tử chúng con nguyện cầu ngôi tam-bảo thường trú trong mười phương,…

Langauge »