Category

Kinh Tụng Phật Giáo

Category

PHẦN THỨ I – CÁC BÀI SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG 1- SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN (Sám hối nguyện I) Ðệ tử kính lạy Ðức Phật Thích Ca, Phật A Di Ðà, Thập phương chư Phật, Vô lượng Phật Pháp, Cùng Thánh Hiền Tăng, Ðệ tử lâu đời lâu kiếp, Nghiệp chướng nặng nề, Tham giận kiêu căng, Si mê lầm lạc, Ngày nay nhờ Phật, Biết sự lỗi lầm, Thành tâm sám hối, Thề tránh điều dữ, Nguyện làm việc lành, Ngửa trông ơn Phật, Từ bi gia hộ: Thân không tật bệnh, Tâm không phiền não, Hằng ngày an vui tu tập, Phép Phật nhiệm mầu, Ðể mau ra khỏi luân hồi, Minh tâm kiến tánh, Trí tuệ sáng suốt, Thần thông tự tại, Ðặng cứu độ các bậc tôn trưởng, Cha mẹ anh em, Thân bằng quyến thuộc, Cùng tất cả chúng sinh, Ðồng thành Phật…

NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH Toàn thể đồng đứng thẳng, chấp tay, vị chủ lễ quỳ, cầm ba cây hương khấn nguyện NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi tam-bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu phật từ gia hộ Tâm bồ đề kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác (1 tiếng chuông, đồng xá) NGUYỆN SÁM Tội từ tâm khởi, từ tâm sám Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu Tội hết tâm tịnh, thảy đều không Như thế gọi là chơn sám-hối Nam mô cầu sám hối bồ tát, ma ha tát (chuông, đồng xá) NGUYỆN CẦU Hôm nay là ngày … Tháng … Năm … Đệ tử chúng con nguyện cầu ngôi tam-bảo thường trú trong mười phương,…

Langauge »