Category

Kinh Tụng Phật Giáo

Category

Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh “Lăng-nghiêm”: Nơi nào có kinh Lăng-nghiêm là nơi ấy Chánh pháp trụ thế. Nếu kinh “Lăng-nghiêm” không còn nữa, thì thời thời mạt pháp đến rồi vậy. Do đó, mỗi người Phật tử chúng ta cần phải đem hết sức mình, đem cả máu, đem cả mồ hôi để gìn giữ, bảo vệ kinh “Lăng-nghiêm”. Trong kinh “Pháp diệt tận” có nói rất rõ: Vào thời mạt pháp, kinh “Lăng-nghiêm” bị hoại diệt trước tiên, sau đó các kinh khác cũng hoại diệt theo. Nếu như kinh “Lăng-nghiêm” không hoại diệt thì thời kỳ chánh pháp vẫn tồn tại. Do đó, hàng Phật tử chúng ta phải đem sinh mạng mình để hộ trì kinh“Lăng-nghiêm”, và bằng cả tâm huyết, mồ hôi, chí nguyện của chúng ta mà hộ trì kinh “Lăng-nghiêm”, để kinh “Lăng-nghiêm” mãi rực ánh quang minh, lưu truyền đến…

Đây là bản Kinh Địa Tạng được dịch bởi một bậc Chân tu, giới hạnh cực tinh nghiêm: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Có thể khẳng định rằng đây là bản chuẩn chỉnh nhất tại Việt Nam. Phật tử trong nước từ trước đến nay tụng bản kinh này được cảm ứng rất nhiều, xin được giới thiệu cùng bạn đọc. Có chút công đức nào, xin nguyện hồi hướng cho Pháp giới chúng sinh cùng vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ! Bộ Kinh Địa Tạng này trọn bộ 3 cuốn, Tuệ Tâm chia làm 10 trang để thuận tiện cho người tụng đọc. Trước khi tụng đọc, bạn nhất định phải đọc qua bài này một lần rồi hẵng tụng: Cách Tụng Kinh Tại Nhà. Người tụng gắng bố trí thời gian để tụng trọn bộ là tốt nhất. Nếu tụng nửa chừng mà có việc bận thì gắng tụng…

PHẦN THỨ I – CÁC BÀI SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG 1- SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN (Sám hối nguyện I) Ðệ tử kính lạy Ðức Phật Thích Ca, Phật A Di Ðà, Thập phương chư Phật, Vô lượng Phật Pháp, Cùng Thánh Hiền Tăng, Ðệ tử lâu đời lâu kiếp, Nghiệp chướng nặng nề, Tham giận kiêu căng, Si mê lầm lạc, Ngày nay nhờ Phật, Biết sự lỗi lầm, Thành tâm sám hối, Thề tránh điều dữ, Nguyện làm việc lành, Ngửa trông ơn Phật, Từ bi gia hộ: Thân không tật bệnh, Tâm không phiền não, Hằng ngày an vui tu tập, Phép Phật nhiệm mầu, Ðể mau ra khỏi luân hồi, Minh tâm kiến tánh, Trí tuệ sáng suốt, Thần thông tự tại, Ðặng cứu độ các bậc tôn trưởng, Cha mẹ anh em, Thân bằng quyến thuộc, Cùng tất cả chúng sinh, Ðồng thành Phật…

NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH Toàn thể đồng đứng thẳng, chấp tay, vị chủ lễ quỳ, cầm ba cây hương khấn nguyện NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo đám mây hương Phưởng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi tam-bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo tự tánh làm lành Cùng pháp giới chúng sanh Cầu phật từ gia hộ Tâm bồ đề kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác (1 tiếng chuông, đồng xá) NGUYỆN SÁM Tội từ tâm khởi, từ tâm sám Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu Tội hết tâm tịnh, thảy đều không Như thế gọi là chơn sám-hối Nam mô cầu sám hối bồ tát, ma ha tát (chuông, đồng xá) NGUYỆN CẦU Hôm nay là ngày … Tháng … Năm … Đệ tử chúng con nguyện cầu ngôi tam-bảo thường trú trong mười phương,…

Langauge »